Úplná pravidla soutěže „Cestovní deník - Moje dobrodružství v Kraji Vysočina“ (2023)

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Cestovní deník - Moje dobrodružství v Kraji Vysočina“ (dále jen „soutěž“).
Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených návštěvníkům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.

1. Pořadatel soutěže:
SKRYTÉ PŘÍBĚHY z.s., se sídlem: Střelecká 2708/25, Jablonec nad Nisou, IČO: 061 18 003 (dále jen jako „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž probíhá v období od 1. 6. 2021 do 10. 12. 2023 na území Kraje Vysočina (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

3. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 6 let, která splní podmínky soutěže popsané v kapitole Mechanika soutěže (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Výhry v soutěži

13. 12. 2023 proběhne slosování všech, kteří se do soutěže s Cestovatelským deníkem zapojili. Mohou vyhrát některou z níže uvedených cen (dále jen jednotlivě jako „výhra“ a společně jako „výhry“):
20x Desková hra Vysočina
20x Nákrčník se symboly Vysočiny
10x Porcelánový hrnek

Hlavní cenou je rodinný víkendový pobyt na Vysočině. Hlavní ceny jsou 3:
1x vstupenka do Zoo Jihlava
1x pobyt ve sklárnách Jaroslav Svoboda AGS
Pobyt na farmě Tasov

Celkem bude slosováno 53 cen.

5. Mechanika soutěže
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:
si založí účet na webové stránce: “www.vysocinadetem.cz/soutez” (dále jen „webová stránka“), a to tak, že uvede e-mailovou adresu, zvolí si heslo a udělí souhlas s těmito pravidly soutěže (dále jen „účet“). Každá fyzická osoba si smí vytvořit jen jeden účet. Porušení této podmínky je důvod k vyloučení ze soutěže.
v době konání soutěže vyřeší alespoň jeden soutěžní úkol popsaný v Cestovatelském deníku - Moje dobrodružství v kraji Vysočina nebo projde alespoň jednu trasu hry Skryté příběhy na území kraje Vysočina.
Za každý splněný soutěžní úkol či dokončenou trasu vysočinských Skrytých příběhů dostává soutěžící body. V případě úkolů z Cestovatelského deníku je to 1 nebo 2 body podle náročnosti úkolu. V případě trasy Skrytých příběhů jsou to 2 body. Každý soutěžní úkol nebo dokončená trasa jsou započítány pouze jednou.
Soutěžící, který splní obecné podmínky pro zapojení do soutěže dle těchto pravidel a získá do konce doby konání soutěže alespoň 5 bodů bude zařazen do losování o výhry. Za každých dalších 5 bodů je účastník do osudí losování zařazen znovu. (Počet zařazení do osudí se řídí počtem dosažených bodů. Celkový počet bodů je vydělen pěti a výsledek je zaokrouhlen na celé číslo směrem dolů.)


6. Výherci a předání výher
Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 14 dnů po skončení doby konání soutěže, a to v sídle pořadatele. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové komunikace, a to do 14 pracovních dnů ode dne losování. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.
Výhry budou výhercům doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem.
V případě, že si výherce ani po opakované výzvě výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry předložit důkazy o své aktivitě v rámci soutěže, nebo odmítne výherce (u účastníka mladšího 18 let jeho zákonný zástupce podepsat předávací protokol, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.


7. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 1. Účastí v soutěži (resp. sdělením svých osobních údajů pro možnost uplatnění výhry) soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat jím sdělené osobní údaje pro účely realizace soutěže podle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu e-mail, GPS údaje navštívených míst a časy návštěv.
  Účastník bere na vědomí, že se předpokládá, že v případě, že se stane výhercem bude požádán, aby ke svému účtu doplnil i další osobní údaje: jméno a příjmení, adresu a věk. Rovněž bude požadováno, aby účastník nebo jeho zákonný zástupce dodatečně potvrdil, že souhlasí se zpracováním osobních údajů získané při přebírání výher, tj. obrazový a zvukový záznam soutěžícího. Tento dodatečný souhlas bude podmínkou pro předání ceny.
 2. Osobní údaje budou užity pro účely vedení a realizace soutěže zahrnující kontrolu soutěže a předání výher, u osobních údajů výherců pak též za účelem marketingové prezentace pořadatele.
 3. Právním titulem zpracování je oprávněný zájem a souhlas výherců – subjektů údajů. Po skončení doby soutěže bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu, která se bude odvíjet od aktivit, kterými se soutěžící do soutěže zapojil. V případě soutěžících, kteří absolvovali některou z herních tras Skrytých příběhů, budou osobní údaje uchovávány po celou dobu jejich zapojení do hry Skryté příběhy, která běží i po době trvání soutěže. U ostatních soutěžících budou osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho roku po ukončení soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek).
 4. Doba zpracování je doba trvání soutěže a naplnění účelu zpracování osobních údajů.
 5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
 6. Údaje poskytnuté soutěžícím může zpracovávat pouze pořadatel. Správce/pořadatel nevyužívá při provozování soutěže žádného zpracovatele. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
 7. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na e-mailové
  adrese: info@skrytepribehy.cz . Na uvedené e-mailové adrese může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
 8. Soutěžící jakožto subjekty údajů mají právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu.
 9. Poskytnutí osobních údajů ze strany výherce je smluvním požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost doručení výhry. Neposkytne-li výherce pořadateli osobní údaje pro účely doručení výhry, nárok výherce na výhru zaniká.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.
 2. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
  V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.vysocinadetem.cz/soutez. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.
 3. Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.
 4. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.
 5. Pořadatel soutěže neodpovídají za výhru či její funkčnost, neposkytují jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.
 6. Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
 7. Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 8. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 9. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.
 10. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem.
 11. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
 12. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.